Kundeinfo

Salgs- og Leveringsbetingelser

1.  Tilbud og ordre

Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen.  Alle priser er ekskl. merværdiafgifter.

Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører samt for ændringer i offentlige afgifter, valutakurser samt  fragtomkostninger.

For ordre, hvor nettobeløbet er mindre end 500 kr. opkræves et ekspeditionsgebyr på 50,00 kr.

Leveringer som ikke er omfattet af afgivne tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

De i Ledkon`s  kataloger, brochurer, tegninger eller prislister anførte tekniske data, priser eller andre specifikationer er uforbindende. Ledkon forbeholder sig ret til ændringer uden  forudgående meddelelse

 

2.  Levering

Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering ab fabrik.

Fragt og forsendelse sker således for købers regning og risiko.

Varer emballeres forsvarligt, evt. med stødabsorberende materiale. Emballering er inkl. i prisen medmindre køber foreskriver  specielle krav vedrørende forsendelse.

Ledkon A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

a)        Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.

b)       Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udføre

c)        I tilfælde af force majeure, jfr. Nærværende leveringsbetingelser pkt.3

d)       I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentlig pålæg

I de ovennævnte punkter  a, b og d forbeholder Ledkon A/S  sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Ledkon A/S i denne anledning opståede omkostninger.

 

3.  Force majeure

Alle leveringstider er uforbindende, og Ledkon A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse som følge af strejke, transporthindringer,  mangelfuld levering af materialer  eller andre forhold som Ledkon A/S ikke kan siges at være herre over.

Leverancen omfatter  den på tilbudsdagen gældende version af varen.

 

4. Betalingsbetingelser og ejendomsforhold.

Betalingsbetingelser fremgår af fakturaens forside. Ved senere betaling beregnes et rentetillæg.

Ledkon A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Ledkon A/S ikke har anerkendt.

Ved for sen indbetaling beregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned,  dog min. 50,00 kr.

Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til en bestemt tid, ikke rettidig aftages og betales af køber, kan Ledkon A/S efter eget valg lade varerne bortsælge eller oplægge varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers regning og risiko.

 

5.  Ansvar

Ledkon A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl  eller forsømmelse begået af Ledkon A/S. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Ledkon A/S er  ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Ledkon A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

Ledkon A/S er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tabt avance eller andre lignende tab.

I den udstrækning, Ledkon A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Ledkon A/S skadesløs i samme omfang, som Ledkons ansvar er begrænset efter de foregående 3 afsnit.

 

6.Teknisk vejledning

Har Ledkon A/S i forbindelse med afgivelse af tilbud, accept eller ordrebekræftelse ydet køberen teknisk vejledning uden særskilt beregning af honorar, er denne vejledning kun rådgivende for køber, og Ledkon A/S kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar herfor.

 

7.  Garanti

LEDKON A/S yder ingen garanti ud over hvad der er fastlagt i købeloven

Varer tages kun retur efter forudgående aftale med salgsafdeling.

Varen indsendes  til sælgers adresse vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen.

Fragten ved returnering  betales af sælger,  såfremt krav om erstatningsvare er berettiget.

 

8.  Reklamation

Reklamation over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 10 dage fra leverancens modtagelse.

I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre manglen gældende.

Er den solgte vare ændret eller søgt ændret  kan  Ledkon A/S afvise en vederlagsfri afhjælpning.

Varer tages retur efter forudgående aftale med salgsafdelingen. Vedr. afregning af fragt gælder her

samme regler som nævnt under pkt.7. Fragtskader skal  anmeldes til fragtføreren og er Ledkon A/S uvedkommende.

 

9.  Konstruktion

Ledkon A/S har erfaring i fabrikation og ikke nødvendigvis i produktets anvendelse. Derfor påtager køber sig det fulde ansvar for produkternes egnethed til købers anvendelsesformål.

Køber har således ansvar for afprøvning af Ledkon A/S produkt inden montage i den konstruktion, hvori  produktet skal indgå. Endvidere har køber ansvar for afprøvning af den færdige konstruktion efter montage af Ledkon`s produkt, inden videresalg.

 

10.  Tvistigheder

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller

 de almindelige domstole efter sælgers valg.

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

 

 

 

 

 

 

034